SOFIE-projektet: Effekten av ett Internet-baserat självhjälpsprogram med e-post stöd vid behandling av social fobiStudiens syfte var att undersöka vilken effekt ett Internetadministrerat självhjälpsprogram baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT) inklusive e-postkontakt har på social fobi. Studien syftade även till att undersöka om resultaten av det Internetadministrerade självhjälpsprogrammet skiljer sig åt jämfört med två tidigare studerade grupper som har genomgått kombinationsbehandling för social fobi. Kombinationsbehandlingen innefattade då ett Internetadministrerat självhjälpsprogram med gruppträffar respektive ett Internetadministrerat självhjälpsprogram med telefonkontakt. I bägge fallen ingick e-post kontakt. Studiens resultat baseras på 26 självrekryterade deltagare vilka utgjort en väntelistkontrollgrupp i en tidigare fas i forskningsprojektet. Varje deltagare fick vid två olika förmätningstillfällen fylla i ett antal självskattningsformulär som mätte social ångest, generell ångest, depressionsgrad och livskvalitet. Inga signifikanta skillnader observerades över de två förmätningarna. Vid behandlingsstart uppfyllde samtliga deltagare diagnoskriterierna för social fobi. Behandlingsprogrammet varade i nio veckor och i slutet av varje vecka skickade deltagarna per e-post in svar på uppgifter de arbetat med till en Internetterapeut. Internetterapeuten kommenterade uppgifterna och deltagaren uppgraderades till nästa modul om han/hon tillgodogjort sig innehållet. Resultatet efter nio veckor visade att det Internetadministrerade självhjälpsprogrammet inklusive e-postkontakt hade en positiv effekt på social fobi. Deltagarna förbättrades signifikant på samtliga utfallsmått jämfört med förmätningsresultaten. Medeleffektstorleken inom gruppen, räknad över samtliga självskattningsformulär, var stor (d=0.88). Vid en tvåmånadersuppföljning bedömdes 46 % av deltagarna inte längre uppfylla diagnoskriterierna för social fobi enligt en DSM-IV baserad telefonintervju. Resultaten visade också att den prövade självhjälpsbehandlingen är lika effektiv som de tidigare studerade Internetbaserade behandlingarna i projektet trots att vare sig gruppträffar eller veckovisa telefonsamtal ingick.