Panikprojektet 6: Biblioterapi i kombination med telefonsamtal vid behandling av paniksyndrom.Föreliggande studie utgjordes av en 10 veckors biblioterapi med telefonstöd i syfte att behandla personer med diagnosen paniksyndrom med eller utan agorafobi. Huvudsakligt syfte var att undersöka eventuell betydelse avseende behandlingsresultat vid två tilldelningstakter av behandlingsmaterialet – hela materialet vid inledningen av behandlingen (bok), alternativt veckovisa utskick (uppdelad). Syftet var även att undersöka behandlingseffekten i riktning emot klinisk signifikant förbättring avseende diagnos. Behandlingsgruppen bestod av 28 deltagare vilka utgjort en kontrollgrupp vid en tidigare studie utförd vid Uppsala universitet. Behandlingsmaterialet var indelat i 10 moduler, baserade på kognitiva beteendeterapeutiska interventioner, vilka distribuerades via post i form av utskrivet material. Telefonstöd utgjordes av 20 minuters veckovisa behandlingssamtal med varje deltagare. Deltagarna randomiserades på de två betingelserna avseende tilldelning av behandlingsmaterial. Vid behandlingsstarten bedömdes det föreligga diagnos för samtliga deltagare. En månad efter avslutad behandling, befanns 75% vara kliniskt signifikant förbättrade, det vill säga ingen diagnos förelåg. Vid eftermätning återfanns inga signifikanta skillnader i behandlingsresultat mellan grupperna. Inomgruppseffektstorleken (Cohens d) varierade över de olika beroendemåtten, medelvärde för samtliga mått var d=1.25.