Frågeformulär på Internet:
En jämförelse mellan Internet- och pappersversioner av formulär för forskning om paniksyndrom.Uppsatsen syfte var att validera Internetversioner av sju formulär som används vid behandlingsforskning kring paniksyndrom. Tidigare forskning har funnit skillnader i normer när Internetsampel jämförts med papperssampel. Personer tycks rapportera högre grader av besvär på Internet. Samplet utgjordes av 386 personer som sökt till en behandlingsstudie för paniksyndrom, de fyllde i både pappers- och Internetversion av formulären med en dags mellanrum. Ordningseffekten kontrollerades för genom att hälften började med Internetversionen och hälften med pappersversionen. Resultaten visar att för tre av formulären fanns ingen signifikant skillnad i medelvärden mellan Internet- och pappersversion. Tre formulär hade högre värden i pappersversionen. Ett av dem uppvisade en interaktionseffekt, som innebar att de som svarade på papper först sänkte sin poäng signifikant i Internetversionen. Två formulär hade något högre medelvärden i Internetversionen. Samtliga formulär uppvisar hög intern konsistens i båda versionerna och de två versionerna korrelerar högt med varandra. Föreliggande studie är den första kända som för samma personer jämfört data från Internet- och pappersversioner av kliniska formulär. Resultaten diskuteras bland annat i förhållande till hur frågorna presenterades i de båda versionerna och hur det som mäts kan spela roll för hur en ny version uppträder. Resultaten innebär att formulären nu kan användas i Internetversion då de ger reliabla data, viss försiktighet bör dock iakttas vid användning av olika formulärversioner inom samma studie.