Självhjälpsbehandling administrerad över Internet med telefon- och e-poststöd vid paniksyndrom: En replikation och utvidgningPaniksyndrom är en relativt vanlig ångeststörning. I Sverige uppskattas 12-månadersprevalensen vara 2.2%. En möjlighet att erbjuda personer med paniksyndrom en lättillgänglig behandling är genom självhjälp administrerad över Internet, vilket i tidigare studier har visat goda resultat.

Syftet med denna studie var att utvärdera effekten av en internetadministrerad självhjälpsbehandling, kompletterad med telefonstöd och utskick av självhjälpsmaterial per post. Deltagarna rekryterades via annonser på Internet, i dagstidningar och i radio. Totalt 494 personer anmälde sig till studien, varav 61 personer bedömdes lida av paniksyndrom, samt uppfylla de för studien uppsatta kriterierna. Deltagarna slumpades mellan de båda betingelserna, internetadministrerad självhjälpsbehandling med telefonstöd (n=30) och väntelista (n=31). Behandlingen pågick under tio veckor. Varje vecka erhöll deltagaren veckans material på nätet och per post. Svar på hemuppgifter skickades med e-post och varje vecka ägde även ett telefonsamtal på ca tio minuter rum. Beroendemått var ett antal etablerade självskattningsformulär som mäter rädsla för paniksyndromspecifika kroppsliga sensationer, maladaptiva kognitioner och antaganden, agorafobiskt undvikande, ångestsymtom, nedstämdhet samt livstillfredsställelse. Ytterligare ett beroendemått var en panikdagbok som mäter daglig ångest, grad av undvikande och antal panikattacker samt dess intensitet och duration.

Resultaten visade signifikanta interaktionseffekter vid samtliga beroendemått utom ett, panikattackernas duration. Klinisk signifikant förbättring avsåg frånvaro av diagnosen paniksyndrom, vilket uppnåddes av 76.7% av behandlingsgruppen, medan samtliga i kontrollgruppen fortfarande hade diagnosen. Denna studie visade att internetadministrerad självhjälpsbehandling med tilläggen telefonstöd och utskick av material per post, gav positiva resultat, och att deltagarna slutförde ett större antal behandlingsmoduler än i tidigare studier.