Fobibehandling över Internet - En experimentell behandlingsstudie av Internetadministrerad självhjälpsbehandling vid orm- och spindelfobiTvå randomiserade studier, som jämförde självhjälpsprogram för fobi via Internet med terapeutledd exponeringsbehandling ”live”, genomfördes. I den först studien led deltagarna av spindelfobi, och i den andra av ormfobi. IT-behandlingen pågick i fyra veckor och bestod av psykoedukation och instruktioner om hur deltagarna själva kunde exponera sig. Deltagarna hade under behandlingen kontakt med en kontaktperson via e-mail. Live-behandlingen bestod av ett bedömningssamtal och en tre timmar lång exponeringssession.

Efter att med hjälp av frågor från SCID-I ha fastställt att deltagarna led av spindel- respektive ormfobi randomiserades 15 till IT-behandlingen och 15 personer till live-behandling i vardera studien. För- och eftermätning med självskattingsformulär, obehagsskattning vid visning av spindel- och ormbilder samt ett beteendetest i hur nära en spindel- respektive orm man törs gå genomfördes med fyra veckors mellanrum. Under beteendetestet mättes även blodtryck och puls.

I både spindel- och ormstudien var IT-grupppen och live-gruppen vid eftermätningen signifikant förbättrande jämfört med förmätningen på samtliga mått rörande fobi. I spindelstudien var det statistiskt signifikant fler i livegruppen som uppnådde beteendetestets kriterium för kliniskt signifikant förbättring. Vidare sjönk det systoliska blodtrycket mer för live-gruppen än IT-gruppen mellan för och eftermätning. I ormstudien var skillnaden i antalet genomförda steg mellan för- och eftermätning i beteendetestet signifikant större för live-gruppen. I båda studierna var det en signifikant skillnad mellan grupperna på självskattningar av hur nöjda de var med framstegen under behandlingen till live-gruppens fördel. I övrigt fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna.

Resultaten visar att IT-behandlingen står sig bra i jämförelse med live-behandlingen och skulle kunna vara ett bra och kostnadseffektivt alternativ för de som av olika anledningar inte har möjlighet att få livebehandling. Den skulle även kunna erbjudas de som söker behandling och hamnar på väntelista. Vidare visar resultaten att fortsatt forskning kring och utveckling av denna metod är av stort intresse.