DSM-IV-TR – en reviderad version av DSM-IV

 En reviderad version av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fourth Edition (DSM-IV) släpptes nyligen på den internationella marknaden. Det har inte gjorts några omfattande förändringar i kriterieuppsättningarna. Inte heller har appendixdiagnosernas status förändrats, eller några nya störningar eller undergrupper introducerats. Det finns dock en del klart intressanta modifieringar. Utgivaren (American Psychiatric Association; APA) rättfärdigar denna nya utgåva på flera sätt. Huvudargumentet är att leva upp till målsättningen att hålla informationen i takt med tiden. Det har onekligen bedrivits mycket forskning sedan 1992, när litteraturgenomgången för den fjärde utgåvan slutfördes. Denna reviderade upplaga speglar den senaste utvecklingen inom respektive diagnos. Detta främst genom att texterna tillhörande varje diagnos har uppdaterats och i vissa fall utökats. Tanken är att den omarbetade utgåvan ska tjäna som en övergång mellan den tidigare utgivna fjärde versionen och den i framtiden tänkta femte upplagan. APA har betraktat DSM-IV som ett undervisningsverk och speciellt då den beskrivande text som följer med respektive kriterieuppsättning. I den nya utgåvan har förbättringarna ytterligare höjt bokens utbildningsvärde.
                      Revideringsarbetet tycks ha varit mödosamt och tungrott med telefonkonferenser, utkast till förändringsförslag, återkoppling, genomgångar och slutligen godkännande av APA. Detta för att konsensus skulle kunna nås och för att förvissa sig om att inga felaktigheter skulle smyga sig in i detta högt ansedda referensverk. Det krävande arbetet har dock givit god utdelning med en rad förändringar, inklusive rättelser av sakfel samt ändringar av ordföljd för att förbättra tydlighet och öka förståelsen. Generellt kan sägas att de största omarbetningarna har varit koncentrerade till de delar som beskriver speciella kulturella och könsspecifika kännetecken, prevalens, sjukdomsförlopp, heriditet respektive kliniska laboratoriefynd. Instruktionerna för bedömning enligt den globala funktionsskattningsskalan (GAF) har även förbättrats markant. Bland annat ingår en fyrstegsmetod för att minimera risken att förbise viktiga delar i en GAF-bedömning.
                      För de störningar som vanligen diagnostiseras hos spädbarn, barn eller ungdomar är de två viktigaste förändringarna, enligt vår mening, de gjorda för Aspergers syndrom och Tics. Texten till Aspergers syndrom har genomgått en omfattande omarbetning och syndromet beskrivs nu mer utförligt. Detta eftersom den faktamängd som fanns tillgänglig vid introducerandet av diagnosen i DSM-IV var starkt begränsad. Det enligt APA problematiska kriteriet ("C") för ticsstörningar, "Störningen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden", har tagits bort. Vad gäller autistiskt syndrom betonas svårigheter med pragmatiska aspekter av språk, vilket är särskilt relevant vid diagnostisering av välfungerande personer. Dessutom har man givit fler och bättre exempel på begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen, rutiner och manér.
                      När det gäller konfusioner, demenser samt minnesstörningar och övriga kognitiva störningar är den mest betydande justeringen förmodligen bytet av diagnostiska koder och tillägget av text rörande den artövergripande överföringen av prioninfektioner vid demens beroende på Creutzfeldt-Jakobs sjukdom.
                      För psykiska störningar med somatisk grund har ett oavsiktligt fel vid konverteringen mellan DSM-III-R och DSM-IV rättats till, vilket nu medger att en person som lider av Alzheimerdemens och som därefter utvecklar förändringar i personligheten, ges en komorbid diagnos av personlighetsförändring på grund av Alzheimerdemens.
                        Beträffande schizofreni och andra psykotiska syndrom har introduktionen uppdaterats för att betona att psykotiska symtom inte nödvändigtvis är grunddrag i syndromen eller att syndromen inte behöver ha en gemensam etiologi.
                      I texten som tar upp förstämningssyndrom har ett helt nytt exempel på bipolärt syndrom UNS lagts till. Detta för att förtydliga att personer med kronisk dystymi, som också besväras av enstaka hypomana episoder inte uppfyller kriterierna för vaken dystymi (eftersom hypomana episoder förekommer) eller cyklotymi (eftersom de hypomana episoderna är allför sällsynta).
                      I avsnittet med ångestsyndrom finns några intressanta uppdateringar som behandlar panikattacker, paniksyndrom och tvångssyndrom. Texten som beskriver tre typer av panikattacker har uppdaterats för att klargöra utlösande faktorer, sambandet mellan typ av attack och vissa ångestsyndrom samt differentialdiagnoser. När det gäller paniksyndrom har texten om relationen mellan panikattacker och potentiella utlösande stimuli uppdaterats. Listan på associerade allmänna medicinska tillstånd har utökats. Avsnittet med differentialdiagnoser har också breddats och inkluderar nu situationer där personen inte kan identifiera vad som utlöser en panikattack (t ex kognitioner eller fysiologiska symtom som liknar de som förekom vid tidpunkten för den traumatiska händelsen vid posttraumatiskt stressyndrom). Rörande tvångssyndrom, har information beträffande komorbiditet med andra psykiska störningar uppdaterats. Det har även tillkommit betydligt mer information om barn med tvångssyndrom.
                      Vid dysmorfofobi, i avsnittet med somatoforma syndrom, har kroppsbyggnad och muskulatur lagts till i listan av olika utseendefixeringar.
                     
Den introducerande texten till sexuella störningar och könsidentitetsstörningar har utökats för att klargöra definitionerna av begreppen könsidentitet, könsdysfori (gender dysphoria) och sexuell orientering.
                      I avsnittet om anorexia nervosa har mer information lagts till om komorbiditet med personlighetsstörningar och siffror för prevalens hos män. Förhållandet mellan anorexia nervosa och bulimia nervosa har klargjorts ytterligare.
                      Angående sömnstörningar har texten om narkolepsi utökats för att klargöra att vissa symtom (såsom hypnopompa och hypnagoga hallucinationer samt sömnparalys) även förekommer hos personer med normal sömn. Beträffande dyssomni UNS har två kända sömnstörningar som finns med i "
the International Classification of Sleep disorders” nu inkluderats i DSM-IV-TR. Dessa två sömnstörningar är ”restless legs syndrome” och ”periodic limb movements”.
                      Vid personlighetsstörningar betonas att prognosen är god för många personer med borderline personlighetsstörning, i motsats till vad åtskilliga kliniker anser. Förhållandet mellan tvångsmässig personlighetsstörning och ångestsyndrom (särskilt tvångssyndrom) redogörs för mer utförligt.
                       Slutligen har det gjorts förändringar i flera av appendixen, t ex har appendix E, F och G uppdaterats för att överensstämma med förändringar i kodningen i ICD-9-CM[1].
                      I jämförelse med den tidigare utgåvan känns denna mer luftig. En anledning skulle kunna vara att typsnitt och teckenstorleken är något modifierade. En annan att man i vissa fall inte har valt att bryta tabeller mitt i utan istället lämnat sidor halvfulla för att påbörja tabellen på ny sida. Följden av detta, tillsammans med en större textmassa, är att denna reviderade utgåva är 57 sidor längre än föregångaren.

                      Att på egen hand hålla sig uppdaterad inom forskning som rör samtliga DSM-IV diagnoser är en omöjlig uppgift. Denna överskådliga sammanfattning av de mest framstående forskarna inom respektive område ger därför både tillförlitlig och lättillgänglig information om alla diagnoser. Med sin uppdaterade och utökade text är DSM-IV-TR ett utmärkt referensverk och den här revideringen rekommenderas därför varmt.

 

Per Carlbring
Marie Söderberg[1] International Classification of Diseases, 9th revision, Clinical Modification