Ett Internetbaserat självhjälpsprogram i kombination med gruppträffar för personer med social fobiSyftet med föreliggande studie var att undersöka effekten av ett Internetadministrerat självhjälpsprogram kombinerat med gruppträffar för personer med social fobi. Efter 98 inledande SCID-intervjuer befanns 64 sökande uppfylla kriterierna för deltagande i studien. Dessa randomiserades sedan till antingen behandlingsgrupp (n=32) eller kontrollgrupp (n=32). Huvudkomponenten i det nio veckor långa behandlingsprogrammet utgjordes av en självhjälpsbok i elektroniskt format med följande innehåll: introduktion och psykoedukation, Clark och Wells kognitiva modell för social fobi, kognitiv omstrukturering, exponering, skifta fokus, sociala färdigheter samt återfallsprevention. Varje modul avslutades med ett antal frågor som deltagaren skulle besvara för att uppgraderas till nästföljande behandlingsvecka. I samband med behandlingsvecka fyra och åtta träffades deltagarna för exponeringsövningar i grupp. Under den första gruppträffen praktiserades gradvis exponering vid presentationer inför övriga gruppdeltagare medan det andra gruppträffstillfället ägnades åt videofeedback och muntliga framträdanden inför publik.

Konservativa statistiska beräkningar enligt intention-to-treat medförde signifikanta resultat för så gott som samtliga beroendemått. Behandlingsgruppen uppvisade efter genomgången behandling en lägre genomsnittlig grad av ångest och undvikande i sociala prestations- och interaktionssituationer, en lägre grad av nedstämdhet samt en högre livskvalitet. Behandlingen visade en stor genomsnittlig inomgruppseffektstorlek på d=0.91 medan den genomsnittliga effektstorleken mellan grupperna var d=0.74.

Föreliggande studie visar således att ett Internetadministrerat självhjälpsprogram i kombination med gruppträffar kan utgöra en effektiv behandlingsform för personer med social fobi. Behandlingen står sig väl i jämförelse med, och utgör ett kostnadseffektivt och mer lättillgängligt alternativ till, terapeutledda behandlingar för social fobi.