Tinnitus, psykologiska besvär och psykiatrisk diagnos

Syftet med denna studie var att ta reda på hur stor prevalensen av psykiatrisk problematik är hos patienter med tinnitus samt att undersöka hur sambanden ter sig mellan psykologiska besvär av tinnitus och en eventuell psykiatrisk diagnos, med fokus på förstämningssyndrom och ångestsyndrom. I studien undersöktes även tidsförloppet mellan en eventuell diagnos av förstämningssyndrom och tinnitusdebut. Deltagarna (n = 81) rekryterades ur ett konsekutivt sampel av patienter på en audiologisk mottagning. Inget urval gjordes med hänsyn till svårighetsgrad av tinnitus eller hörselnedsättning. Den psykiatriska bedömningen baserades på en strukturerad diagnostisk intervju (SCID-I CV) för DSM-IV. Tinnitus Reaction Questionnaire (TRQ), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) och Insomnia Severity Index (ISI) användes för att undersöka sambandet mellan psykologiska besvär och en eventuell diagnos av förstämningssyndrom och/eller ångestsyndrom.

Resultaten visade att prevalensen för pågående förstämningssyndrom var 14% och för ångestsyndrom 31%. Livstidsprevalensen för förstämningssyndrom var 42% och för ångestsyndrom 38%. För 56% kom första förstämningsepisod innan tinnitusdebut, 24% hade tinnitus före första förstämningsepisod och för 21% sammanföll tinnitusdebut och första förstämningsepisod.