Verbal kontra manuell respons vid Strooptest

Två olika former av Strooptest, det ena med verbal respons, det andra med manuell respons, har genomförts. Den manuella responsen bestod i att klicka med en mus på ikoner. Fyrtio personer genomförde bägge Strooptest i en inomgruppsdesign med fyra betingelser, inkongruenta färgord, kongruenta färgord, XXX och neutrala ord. Hypotesen var att Stroopeffekt kan påvisas vid manuell respons. Vidare undersöktes eventuella skillnader mellan verbal och manuell respons. Resultaten visar tydligt att Stroopeffekten kan påvisas vid manuell respons. Vidare är den manuella responsen signifikant långsammare än den verbala i alla betingelser. Ingen interaktion finns mellan verbal Strooptest och manuell Strooptest, vilket tolkas som att bägge responsmodaliteter orsakas av samma kognitiva fenomen.