Självhjälp via internet för depression - en kontrollerad behandlingsstudie

Sannolikheten för att någon gång under sitt liv drabbas av depression är för kvinnor 10-25% och för män 5-12%. Många av dessa kommer av olika skäl aldrig till behandling. Ett sätt att höja tillgängligheten för effektiv behandling är att administrera självhjälpsbehandling i ett lättillgängligt internetformat. Syftet med föreliggande studie var att pröva om en självhjälpsbehandling baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT) administrerad via internet hade en positiv effekt på graden av depression. Studiens resultat baserades på data från 85 (av de inledningsvis 117) självrekryterade deltagarna som slumpats till behandlingsgrupp (n=36) respektive kontrollgrupp (n=49). Självhjälpsbehandlingen bestod av att läsa, och göra övningar i, fem moduler med titlarna “Inledning”, “Beteendeaktivering”, “Att hantera tankar”, “Sömn och fysisk hälsa” samt “Återfallsprevention och mål”. Varje modul avslutades med ett antal frågor som skickades in via e-post.

Behandlingsgruppen hade efter genomgånget självhjälpsprogram, i jämförelse med kontrollgruppen, en signifikant lägre grad av depressiva symtom (mätt med instrumenten Beck Depression Inventory och Montgomery Åsberg Depression Rating Scale) samt ångestsymtom (mätt med instrumentet Beck Anxiety Inventory). En ökning av graden av livskvalitet (mätt med instrumentet Quality of Life Inventory) noterades men denna befanns inte vara statistiskt signifikant. Studien redovisar också en stor genomsnittlig effektstorlek (Cohens d=0.89) avseende depression.

En behandling av den typ som undersökts i föreliggande studie skulle sannolikt kunna minska mänskligt lidande samt göra detta på ett mer lättillgängligt, lättadministrerat och samhällsekonomiskt kostnadseffektivt sätt jämfört med terapeutledd KBT-behandling.