Kan kort progressiv avslappning administreras med hjälp av dator? En experimentell jämförelse mellan datorinstruktion och personlig instruktion

Syftet med denna studie var att jämföra effekterna av två administrationssätt av progressiv avslappning, kort version. Avslappningsinstruktionerna administrerades som ett ”bildspel” via en dator alternativt ”live” av en steg-1-utbildad KBT-terapeut. Därtill undersöktes huruvida experimentgrupperna presterade olika på minnestestet ”Free recall”. Det fanns även en öppen fråga gällande eventuella könsskillnader. I studien ingick 60 deltagare (30 kvinnor och 30 män) som slumpades till bildspelsgrupp, livegrupp eller kontrollgrupp. Avslappningsinstruktionerna varade i 8 minuter och 45 sekunder och gavs tre gånger. Kontrollgruppen fick surfa fritt på internet under motsvarande tid. Mellan instruktionerna och surfandet utsattes deltagarna för en kognitiv stressor: ”Serial seven”. De mått som användes för att mäta grad av avslappning var GSR (galvanic skin response), HR (heart rate) samt en VAS-skala för subjektiv skattning. Experimentgrupperna fick efter sista avslappningsomgången minnestestet ”Free recall”. Därefter administrerades ett kort frågeformulär. Trevägs variansanalys med upprepad mätning genomfördes på varje tidsperiod och tvåvägs variansanalys på stressoruppgiften och minnestestet. Resultaten visar en signifikant avslappningseffekt för experimentgrupperna på måtten GSR och VAS men inte på HR, i jämförelse med kontrollgruppen. Inga skillnader mellan bildspelsgruppen och livegruppen uppmättes på minnestestet.