Effekt av smärta och hot om smärta på seriellt minne -test av changing-state hypotesen

Syftet med denna studie var att undersöka hur smärta, varierande smärta och hot om smärta påverkar prestationen i ett seriellt minnestest. Därtill undersöktes om det finns ett samband mellan minnesprestationen under smärta och ångestkänslighet samt om det har framkommit skillnader i prestation på grund av könstillhörighet. I studien ingick 40 deltagare (20 män, 20 kvinnor), vilka randomiserades till två grupper, varav den ena erhöll ett verbalt hot om smärta inför hälften av delförsöken. Deltagarna fick individuellt utföra ett datoriserat seriellt minnestest, samtidigt som de utsattes för a) ingen, b) konstant eller c) varierande elstimulering. Elstimuleringen var individuellt kalibrerad och applicerades på deltagarens underarm. Psykofysiologiska mätningar av hudkonduktansnivå och hjärtslagsfrekvens per minut gjordes under försöket. Efter försöket fick deltagarna besvara självskattningsformuläret Anxiety Sensitivity Index (ASI). Enligt changing-state hypotesen (Jones & Macken, 1993) försämras prestationen i ett seriellt minnestest om varierande ljudstimulering konkurrerar om minnesutrymmet. Hypotesen var att varierande elstimulering skulle försämra minnesprestationen på liknande sätt. I en signifikant trevägsinteraktion framkom att män som inte ingick i hotgruppen presterade sämre på minnestestet när smärtan varierade. Bland hotade män och kvinnor i både hot- respektive icke hotgruppen framkom inga skillnader. Slutsatser kring resultaten behandlas i diskussionen.